You are currently viewing Chương 5: Các Yếu Tố Bên Trong Ảnh Hưởng Hành Vi Khách Hàng

Nội dụng:
1. Nhận thức
2. Học tập
3. Trí nhớ
4. Động cơ
5. Tính cách
6. Cảm xúc
7. Thái độ.

Nhận thức

Quá trình tâm lý của con người.
Hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.

Quá trình nhận thức.

Tiếp nhận -> Chú ý -> Diễn giải (và hiểu).

Các yếu tố tác động:

Đặc điểm tác nhân kích thích.
Đặc điểm cá nhân.
Đặc điểm tình huống.

Nhận thức và chiến lược marketing.

Truyền thông, quảng cáo.
Nhãn hiệu, logo.
Bao bì, đóng gói.
Bán lẻ,…

Học tập.

Sự đúc kết các tri thức thông qua quá trình lưu trữ và xử lý lâu dài trong bộ nhớ khách hàng.
Lý thuyết về học tập.
Lý thuyết điều kiện cổ điển (classical conditioning).
Lý thuyết điều kiện hoạt động (operant conditioning).

Một số đặc điểm khái quát của học tập.

Tầm quan trọng.
Sự cũng cố.
Sự thực hành.
Hỗ trợ bằng âm thanh và hình ảnh.

Trí nhớ.

Là tổng số lượng thông tin mà người tiêu dùng đạt được thông qua quá trình học tập và tích lũy.
Ghi nhớ dài hạn (long-term memory).
Ghi nhớ ngắn hạn (short-term memory).
Uứng dụng của học tập và trí nhớ:
Định vị sản phẩm,…
Xây dựng thương hiệu.

Động cơ

Trạng thái được kích hoạt bên trong một cá nhân, có xu hướng dẫn đến một hành vi có hướng đích.
Có liên quan đến nhu cầu của khách hàng
-> Lý thuyết của Maslow, Mc Guire.

Thang nhu cầu của Maslow

Lý thuyết của Mc Guire

Các động cơ tâm lý được phân loại dựa theo 4 tiêu chí:
Động cơ:
Mang tính nhận thức hay cảm xúc?
NHằm duy trì hiện trạng hay nhằm phát triển mới?
Hành vi có liên quan:
Bắt đầu tự chủ hay do tác động của môi trường?
Tạo ra mối quan hệ hướng nội hay hướng ngoại đối với môi trường?
-> 16 dạng động cơ

Tính cách

Những phẩm chất, tình cảm, suy nghĩ cá nhân, kiểu hành vi mang tính bền vững trong quá trình phản hồi lại thế giới xung quanh…
Lý thuyết tính cách cá nhân.
Lý thuyết học tập xã hội.
Cách tiếp cận phối hợp.
Vận dụng -> thương hiệu thể hiện tính cách cá nhân…

Cảm xúc

Cảm xúc được gây ra bởi các tác động từ môi trường đến cá nhân người tiêu dùng và là sức nabhj chi phối hành vi người tiêu dùng.
Lý thuyết Plukchit -> 8 cảm xúc cơ bản.
Vận dụng
Cảm xúc tiêu cực / tích cực trong định vị sản phẩm, quảng cáo…
Tránh quảng cáo trung tính.

Thái độ

Yếu tố cảm xúc (cảm giác).
Yếu tố nhận thức (niềm tin).
Yếu tố hành vi (phản ứng có định hướng).
Thay đổi thái độ khách hàng.
Thay đổi yếu tố cảm xúc.
Thay đổi yếu tố hành vi.
Thay đổi yếu tố nhận thức.

Trần Thanh Tài

Sáng lập Bestnhat.com. Hiện đang hoạt động trong lĩnh vực Truyền thông & Marketing. Có nhiều kinh nghiệm truyền thông thương hiệu trên nền tảng mạng xã hội thông qua hệ thống các kênh TikTok triệu view đa chủ đề.

Trả lời