You are currently viewing Chương 3: Hành Vi Người Tiêu Dùng Khi Mua Sắm

Nội dung:
Đánh giá và lựa chọn giải pháp.
Những tác động tình huống.
Lựa chọn cửa hàng và mua sắm.

Đánh giá và lựa chọn giải pháp.

Các tiêu chuẩn đánh giá.

Các tiêu chuẩn đánh giá là những nét đặc biệt khác nhau của sản phẩm mà người tiêu dùng tìm kiếm trong việc đáp ứng một loại nhu cầu cụ thể.
Các tiêu chuẩn đánh giá của một người tiêu dùng này có thể khác với tiêu chuẩn đánh giá của một người tiêu dùng khác đối với cùng một loại nhãn hiệu sản phẩm.
Các tiêu chuẩn đánh giá.
Phù hợp với lợi ích người tiêu dùng mong muốn và chi phí người tiêu dùng phải chịu.
Gồm nhân tố hữu hình lẫn vô hình.
Là một cơ sở để phân khúc thị trường.

Quy trình chọn lựa và đánh giá các giải pháp.

Các tiêu chuẩn đánh giá.

Nội dung.
Mức độ quan trọng.
Các giải pháp được xem xét.
Đánh giá các giải pháp bằng việc sử dụng từng tiêu chuẩn đánh giá.
Các quy tắc quyết định được áp dụng.
Giải pháp được chọn lựa.

Đo lường các tiêu chuẩn đánh giá.

Những tiêu chuẩn đánh giá nào?
Đặc điểm của từng tiêu chuẩn đánh giá?
Trọng số của từng tiêu chuẩn đánh giá?

Sự xét đoán của cá nhân và các tiêu chuẩn đánh giá.

Xét đoán trực tiếp.
Xét đoán gián tiếp.
-> Thuộc tính chỉ dẫn.

Các tiêu chuẩn đánh giá, những xét đoán cá nhân và chiến lược Marketing.

Thử nghiệm mù (Blind test).
Là thử nghiệm mà người tiêu dùng không nhận biết nhãn hiệu sản phẩm.

Các tác động tình huống.

Tất cả những nhân tố liên quan đến một thời điểm và địa điểm nhất định, ảnh hưởng việc thực hiện quyết định mua sắm sản phẩm.

Vai trò của tác động tình huống đối với hành vi người tiêu dùng.

Tác nhân kích thích.
Tình huống.
Sản phẩm.
Cơ thể: người tiêu dùng.
Phản ứng: hành vi.

Những tác động tình huống khi mua sắm.

Môi trường vật chất xung quanh.
Môi trường xã hội xung quanh.
Bối cảnh thời gian.
Xác định nhiệm vụ mua sắm.
Trạng thái trước khi mua sắm.

Lựa chọn cửa hàng.

Mối liên quan với lựa chọn sản phẩm.

Chọn nhãn hiệu (hoặc sản phẩm) trước, chọn cửa hàng sau.
Chọn cửa hàng trước, chọn nhãn hiệu sau.
Chọn nhãn hiệu và cửa hàng một cách đồng thời.
Lựa chọn cửa hàng.

Mối liên quan với đặc điểm cửa hàng.

Hình ảnh, nhãn hiệu.
Quảng cáo, khuyến mãi.
Vị trí, quy mô.
Dịch vụ kèm theo.

Mối liên quan với đặc điểm khách hàng.

Định hướng mua sắm.
-> Phong cách, thói quen, đặc điểm riêng.
Rủi ro tiềm tàng.
-> Tài chính, xã hội.

Mua sắm ngoài kế hoạch.

Một số nguyên nhân:
Quảng cáo, khuyến mãi.
Không khí, sự bài trí trong cửa hàng.
Nhân viên bán hàng.

Trần Thanh Tài

Sáng lập Bestnhat.com. Hiện đang hoạt động trong lĩnh vực Truyền thông & Marketing. Có nhiều kinh nghiệm truyền thông thương hiệu trên nền tảng mạng xã hội thông qua hệ thống các kênh TikTok triệu view đa chủ đề.

Trả lời