Tài liệu giáo trình đào tạo kiến thức môn học Hành Vi Khách Hàng trong ngành Marketing
Mục đích:
– Sinh viên biết được các khái niệm cơ bản về hành vi khách hàng, bánh xe chiến lược tiếp thị.
– Sinh viên phân tích được nhu cầu tâm lý khách hàng, bản sắc văn hóa đặc thù của người tiêu dùng.
– Sinh viên thiết kế được mô hình hành vi công khai người tiêu dùng, vận dụng được kiến thức chuyên ngành để phối hợp thực hiện các hoạt động Marketing đa dạng trong doanh nghiệp.